Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan linjär och icke-linjär datastruktur

Datastrukturen kan definieras som tolkningen av det logiska förhållandet som finns mellan de ensamma elementen i data. Den linjära och icke-linjära datastrukturen är underklassificeringen av datastrukturen som kommer under den icke-primitiva datastrukturen. Den avgörande skillnaden mellan dem är att den linjära datastrukturen ordnar datan i en sekvens och följer någon form av ordning. Den icke-linjära datastrukturen organiserar inte data på ett sekventiellt sätt.

Den linjära datastrukturen är en datastruktur i en enda nivå medan icke-linjära datastrukturer är datastrukturen på flera nivåer. Datastrukturen beskriver tidigare hur datan är organiserad, åtkomst, associerad och bearbetad.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseLinjär datastrukturIcke-linjär datastruktur
GrundläggandeDataposterna är ordnade på ett ordnat sätt där elementen är fästa vid varandra.Det ordnar data i en sorterad ordning och det finns en relation mellan dataelementen.
Traversing av dataDataelementen kan nås på en gång (enkel körning).Traversing av dataelement på en gång är inte möjligt.
Enkel implementeringenklareKomplex
Inblandade nivåerEnkel nivåFlera nivåer
exempelArray, kö, stack, länkad lista etc.Träd och graf.
MinneutnyttjandeIneffektivEffektiv

Definition av linjär datastruktur

Datastrukturen anses vara linjär om dataelementen konstruerar en sekvens av en linjär lista. Elementen är anslutna till varandra och i en bestämd ordning. Den förbrukar linjärt minnesutrymme, dataelementen måste lagras sekventiellt i minnet. Under genomförandet av den linjära datastrukturen förklaras den nödvändiga mängden minne tidigare. Det gör inte ett bra utnyttjande av minne och resulterar i minnesförlust. Dataelementet besöks i följd där endast ett enda element kan nås direkt.

Exemplen som ingår i den linjära datastrukturen är array, stack, kö, länklista, etc. En array är en grupp av ett bestämt antal homogena element eller dataposter. Stack och är också en ordnad samling av elementen som en matris men det finns ett speciellt villkor där stapeln följer LIFO (sist i första ut) order och kö använder FIFO (först i första ut) för att infoga och radera elementen. Listor kan definieras som en uppsättning dataelement för rörliga nummer.

Definition av icke-linjär datastruktur

Icke-linjär datastruktur ordnar inte data efter varandra, snarare det ordnas i sorterad ordning. I detta kan dataelementen kopplas till mer än ett element som uppvisar det hierarkiska förhållandet som involverar förhållandet mellan barnet, föräldern och morföräldern. I den icke-linjära datastrukturen görs inte korsningen av dataelement och införande eller deletion i följd.

Den icke-linjära datastrukturen utnyttjar minnet effektivt och kräver inte minnesdeklarationen i förväg. Det finns de två vanliga exemplen på den icke-linjära datastrukturen - träd och diagram . En träddatastruktur organiserar och lagrar dataelementen i ett hierarkiskt förhållande.

Viktiga skillnader mellan linjär och icke-linjär datastruktur

  1. I den linjära datastrukturen är data organiserad i en linjär ordning, i vilken element är länkade varandra efter varandra. I motsats till, i den icke-linjära datastrukturen lagras inte dataelementen på ett sekventiellt sätt, men elementen är hierarkiskt relaterade.
  2. Korsningen av data i den linjära datastrukturen är lätt eftersom det kan göra att alla dataelement kan spåras på en gång, men i taget kan endast ett element nås direkt. Tvärtom, i den icke-linjära datastrukturen besöks inte noderna i följd och kan inte traverseras på en gång.
  3. Dataelement adjungeras bifogade i den linjära datastrukturen, vilket innebär att endast två element kan kopplas till två andra element medan detta inte är fallet i den icke-linjära datastrukturen där ett dataelement kan kopplas till många andra element.
  4. De linjära datastrukturerna implementeras lätt relativt den icke-linjära datastrukturen.
  5. En enda nivå av element ingår i den linjära datastrukturen. Omvänt innebär icke-linjär datastruktur flera nivåer.
  6. Exempel på den linjära datastrukturen är array, kö, stapel, länkad lista etc. I motsats härtill är träd och diagram exemplen på den icke-linjära datastrukturen.
  7. Minnet utnyttjas effektivt i den icke-linjära datastrukturen, där linjär datastruktur tenderar att slösa bort minnet.

Slutsats

De linjära datastrukturerna innefattar en enda nivå av dataelement och representerar det linjära förhållandet. Å andra sidan sägs att den icke-linjära datastrukturen är en multi-level datastruktur utgör ett hierarkiskt förhållande mellan data.

Top