Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan Rhombus och Parallelogram

I geometri finns det många typer av fyrfärg, dvs parallellogram, rhombus, kvadrat, rektangel, trapezium och drake, som delar gemensamma egenskaper, på grund av vilka människor står inför problem med att förstå dessa siffror. En rhombus kan hänvisas som en lutande torg, vars angränsande sidor är lika. Tvärtom är ett parallellogram en sned rektangel med två uppsättningar parallella motsatta sidor.

Den grundläggande skillnaden mellan rhombus och parallellogram ligger i deras egenskaper, dvs alla sidor av en rhombus har samma längd, medan parallellogram är en rätlinjig figur vars motsatta sidor är parallella.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseRombParallellogram
MenandeRhombus avser en plattformad, fyrsidig figur med alla sidor kongruent.Ett parallellogram är en fyrsidig plattformig figur vars motsatta sidor är parallella med varandra.
Lika sidorAlla fyra sidorna har samma längd.Motsatta sidor har samma längd.
diagonalerDiagonalerna tvingar varandra i rät vinkel och bildar skalentriangel.Diagonalerna halverar varandra och bildar två kongruenta trianglar.
Område(pq) / 2, där p och q är diagonalernabh, där b = bas och h = höjd
Omkrets4 a, där a = sida2 (a + b), där a = sida, b = bas

Definition av Rhombus

En fyrkant vars längd av dess sidor är kongruent kallas en rhombus. Den är plattformad och har fyra sidor; varvid de motstående sidorna är parallella med varandra (se figuren nedan).

De motsatta vinklarna av en rhombus är lika, dvs av samma grad. Diagonalerna möter varandra i 90 grader (rät vinkel), därför vinkelrätt mot varandra och bildar två liksidiga trianglar. Dess intilliggande sidor är kompletterande, vilket innebär att summan av deras mått är lika med 180 grader. Det är också känt som ett liksidigt parallellogram.

Definition av parallellogram

Ett parallellogram som namnet antyder är a beskrivs som en plattformad figur med fyra sidor vars uppsättning motsatta sidor är parallella och kongruenta (se figuren nedan).

Måttet av dess vinklar är lika och i följd vinklar är kompletterande, dvs summan av deras mått är lika med 180 grader. Dess diagonaler halverar varandra som bildar två kongruenta trianglar.

Viktiga skillnader mellan Rhombus och Parallelogram

Skillnaden mellan rhombus och parallellogram kan dras tydligt av följande skäl:

  1. Vi definierar rhombus som en platt formad, fyrsidig fyrkant vars längd på alla sidor är kongruent. Ett parallellogram är en fyrsidig plattformig figur vars motsatta sidor är parallella med varandra.
  2. Alla sidor av rhombusen är lika långa medan endast motsatta sidor av ett parallellogram är lika.
  3. Diagonalerna av en rhombus halverar varandra i rät vinkel och bildar två scalentrianglar. I motsats till ett parallellogram vars diagonaler halverar varandra bildar två kongruenta trianglar.
  4. Den matematiska formeln för rhombusområdet är (pq) / 2, där p och q är diagonalerna. Omvänt kan området för parallellogrammet beräknas genom att multiplicera bas och höjd.
  5. Rombenets omkrets kan beräknas med hjälp av följande formel - 4a, där a = sidan av rhombusen. Tvärtom kan parallellogrammets omkrets beräknas genom att - lägga till bas och höjd och multiplicera summan med 2.

Slutsats

Både parallellogram och rhombus är fyrsidiga, vars vända sidor är parallella, motsatta vinklar är lika, summan av de inre vinklarna är 360 grader. En rhombus i sig är en speciell typ av parallellogram. Därför kan man säga att varje rhombus är ett parallellogram, men det omvända är inte möjligt.

Top