Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Skillnad mellan pooling av intresse metod och inköpsmetod

Sammanslagning innebär en förenkling av två eller flera företag, som är inblandade i liknande affärer för att bilda ett nytt företag. Enligt räkenskapsstandard 14 kan sammanslagningen ske på två sätt, dvs i form av fusion och i inköpets natur. När sammanslagning sker i form av sammanslagning är metoden för redovisning som används är sammanslagning av räntemetoden, medan sammanslagningen är i inköpets natur, används inköpsmetod.

Vid sammanslagning av ränteförfarande redovisas tillgångarna och skulderna till bokförda värden i förvärvarens böcker, medan förvärvade bolags tillgångar och skulder i anskaffningsmetoden redovisas i det förvärvade bolagets böcker till det verkliga marknadsvärdet, som vid förvärvstidpunkten.

Artikelutdraget försöker visa ljuset på skillnaderna mellan sammanslagning av räntemetod och inköpsmetod, kolla in det.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelsePooling of Interest MethodKöpmetod
MenandePooling of Interest Metod för redovisning är en där tillgångarna, skulderna och reserverna kombineras och redovisas till deras historiska värden, från och med dagen för sammanslagningen.Köpmetod är en redovisningsmetod där överlåtarföretagets tillgångar och skulder visas vid deras marknadsvärde i förvärvarens böcker, från och med dagen för sammanslagning.
TillämplighetFusionFörvärv
Tillgångar och skulderVisa på bokvärden.Visa till rättvisa marknadsvärden.
InspelningSamtliga tillgångar och skulder hos de företag som genomgår fusion aggregeras.Endast dessa tillgångar och skulder registreras i böckerna av förvärvarföretaget, vilka överförs av den.
reserverIdentiteten hos överföringsföretagets reserver hålls intakt.Identiteten hos överföringsföretagets reserver utom lagstadgade reserver hålls inte intakt.
InköpsansökanSkillnaden i mängden puchase-ersättning och aktiekapital justeras med reserver.Överskjutande underskott av köpeskilling över nettotillgången, bör krediteras eller debiteras, som kapitalreserver eller goodwill.

Definition av intressebolagsmetoden

Sammanslagningen av räntemetoden baseras på antagandet att affären endast är en utbyte av värdepapper. Därmed avlägsnas det förvärvade bolagets kapitalkonto och ersätts av det förvärvande bolagets nya aktie. Balansräkningen för de två företagen är förenad, där tillgångarna och skulderna redovisas till deras bokförda värde, som vid förvärvstidpunkten.

I slutändan är de sammanlagda tillgångarna i det förenade företaget lika med summan av tillgångarna i det enskilda företaget. Varken goodwill är generell, och det finns ingen kostnad mot inkomsterna.

Överföringsföretagets tillgångar, skulder och reserver redovisas i bokföringen av det övertagande bolagets bokföring till sina befintliga redovisade belopp efter att ha genomfört relevanta justeringar.

Vidare tas reserverna i överföringsföretagets balansräkning till förvärvsbolagets balansräkning. Olikheten i kapitalet, som en följd av växelkursen, justeras i reserverna.

Definition av köpmetod

I inköpsmetoden avbildas tillgångarna i det sammanslagna bolagets böcker, till deras verkliga marknadsvärde och skulder enligt överenskomna värden, som vid förvärvstidpunkten. Det bygger på förutsättningen att de slutliga värdena ska representera de marknadsvärden som bestämdes under förhandlingarna. Den samlade skulden i det förenade företaget motsvarar summan av de enskilda företagens skulder. Aktiekapitalet i det övertagande bolaget ökar med beloppet av köpeskillingen.

Det är den bokföringsmetod där förvärvsföretaget registrerar sammanslagning, antingen genom att hålla reda på tillgångar och skulder till sitt befintliga bokförda belopp eller genom att tilldela köpeskillingen, till enskilda tillgångar och skulder hos överlåtningsföretaget som är identifierbara på deras rättvist marknadsvärde, då sammanslagningen träder i kraft.

Överföringsföretagets reserver, exklusive lagstadgade reserver, bör inte ingå i förvärvsföretagets bokslut. Lagstadgade reserver innebär att reserver som skapas för att uppfylla det rättsliga kravet.

Avvikelsen mellan köpeskillingen och nettovärdet kallas goodwill, vilket kräver avskrivningar inom fem år. Vidare, om ersättningen är lägre än nettobärget av tillgångar över skulder, anges skillnaden som kapitalreserv.

Viktiga skillnader mellan intressebolag och köpmetod

Skillnaderna mellan ränta och inköpsmetod kan dras tydligt av följande skäl:

  1. När tillgångarna, skulderna och reserverna kombineras och visas till deras historiska värden, kallas sammanslagning av räntemetoden vid tidpunkten för sammanslagning. Omvänt, när överföringsenhetens tillgångar och skulder visas till deras marknadsvärde i den förvärvade enhetens balansräkning, kallas inköpsmetoden från och med dagen för sammanslagning.
  2. Pooling of interest-metoden tillämpas när sammanslagning sker i form av fusion. För sammanslagning i inköpets natur används emellertid köpmetoden.
  3. Vid sammanslagning av ränteförfarande uppträder tillgångar och skulder till bokföringsvärden, medan tillgångar och skulder redovisas till verkligt marknadsvärde när de används vid bokföringsmetoden.
  4. Vid sammanslagning av ränteförfarande aggregeras registrering av tillgångar och skulder hos de fusionerande bolagen. Å andra sidan, när det gäller registrering av tillgångar och skulder, redovisas endast dessa tillgångar och skulder i balansräkningen för det förvärvande bolaget som överförs av den.
  5. Vid sammanslagning av ränteförfarande är identiteten på överföringsföretagets reserver förblir densamma. I motsats till, vid köpmetoden, förblir identiteten på överföringsföretagets reserver utom lagstadgade reserver inte samma.
  6. Vid sammanslagning av ränteförfarande justeras skillnaden mellan köpeskilling och aktiekapital med reserver, dvs om köpeskilling är större än aktiekapital, debiteras reserverna och krediteras när köpeskilling är mindre än aktiekapitalet. Tvärtom, i köpmetod, när köpeskilling är större än nettovärdet debiteras goodwill och om köpeskillingen är mindre än nettotillgångarna krediteras saldot som kapital reserver.

Slutsats

Därför är sammanslagning av ränta och köpmetod de två viktiga redovisningsmetoderna som används vid företagens sammanslagningar och förvärv. De skiljer sig huvudsakligen från det värde som bolagets sammanlagda balansräkning placerar på överföringsföretagets tillgångar.

Top