Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan övertrassering och lån

För att uppfylla företagets ekonomiska krav ska affärsmannen identifiera syftet och terminen för utnyttjande av kredit, dvs inget är bättre än ett lån om beloppet är nödvändigt för att uppfylla det långsiktiga finansiella kravet och om pengarna är nödvändiga för att uppfylla Behovet av rörelsekapital, då är kassakravet det bästa alternativet.

Finans är ryggraden i varje företag, eftersom när det inte finns tillräckliga medel kan verksamheten inte fungera ordentligt. Från och med dagen fattas beslutet att starta ett företag, behovet av finansiering realiseras. Det är obligatoriskt att köpa maskiner, inventarier, kontorsmöbler och så vidare, medan en viss mängd behövs för regelbunden verksamhet.

Kapitalen som innehas av innehavaren kan inte vara tillräcklig för att uppfylla alla ekonomiska krav i företaget, snarare entreprenören måste söka olika källor. Det finns många alternativ som finns före entreprenören, för att utnyttja finansiering, så lån och överkrediter kom in på bilden.

Ta en läs av artikeln för att förstå skillnaden mellan kassakrediter och lån.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseÖvertrasseringLån
MenandeÖvertrassering är ett arrangemang enligt vilket kunden får ta ut mer än det belopp som står som kredit i det aktuella kontot, men endast upp till en viss gräns.Lån avser den fasta summan av pengar som lånas under en bestämd period mot säkerhet, vilket förväntas återbetalas med ränta.
Vad är det?KreditfacilitetLåne kapital
Källa tillKortfristiga medelLångfristiga medel
IntresseraUppladdad på belopp som är överdragna.Uppladdad på lån sanktionerade.
Beräkning av intresseDagligenMånadsbasis
ÅterbetalningGenom inlåning på bankkontot.Antingen på begäran eller på fasta månatliga avbetalningar.
Är det nödvändigt för en person att vara bankkontoinnehavaren att utnyttja denna tjänst?Ja, han / hon borde ha ett löpande konto i respektive bank.Nej, det är inte obligatoriskt.

Definition av övertrassering

Övertrassering är en lånefacilitet som bankerna tillhandahåller till sina nuvarande kontohavare, där de får ta ut belopp utöver kreditbalansen i deras konto. Återkallelsen kan emellertid endast göras upp till ett visst belopp, det vill säga överkortsgränsen, vilket beror på kundens kreditbetyg och varierar från en kund till en annan.

Överdragen gör det möjligt för en individ eller en enhet att återkalla kortfristiga medel, när så krävs och återbetala detsamma genom inlåning i kontot tillsammans med ränta. Kunderna kan utnyttja denna möjlighet genom skriftlig förfrågan till banken för att bevilja den. Anläggningen sanktioneras i ett år, varefter den måste förnyas. Förnyelsen av anläggningen är enligt utlåningsinstitutets skönsmässiga bedömning, beroende på kontoens tillfredsställande beteende.

Det är något som ett revolverande lån där kunden sätter in beloppet med banken för att låna den igen. Räntan debiteras sålunda på den dagliga debitbalansen för det aktuella kontot. Banken eller finansinstitutet har rätt att sänka checkräkningsgränsen eller avbryta anläggningen när som helst. Följaktligen kan beloppet betalas när som helst av banken för återbetalning utan föregående meddelande till kontoinnehavaren.

Definition av lån

Termen "lån" avses det fasta kreditbeloppet som bankerna förlänger för en viss tid, som måste återbetalas i framtiden tillsammans med räntan enligt det fastställda återbetalningsplanen.

Det är ett avtal mellan långivaren (bankföretaget) och låntagaren (kunden) där långivaren överför pengar till låntagaren under en viss period, som måste returneras tillsammans med ränta på det i framtiden. Överföringen av medel görs mot säkerhet, såsom mark, byggnad, fordon, guld och liknande. Om låntagaren försenar betalningen eller defaults i betalning har långivaren rätt att inse det utestående beloppet genom att sälja säkerheten.

Krediteringsrekordet för kunden spelar en viktig roll för att bestämma om låntagaren har återbetalningsförmåga eller inte. På grundval av kreditvärderingarna från de erkända kreditvärderingsinstituten fastställs lånebeloppet.

Viktiga skillnader mellan övertrassering och lån

Punkterna nedan förtydligar skillnaden mellan kassakrediter och lån, med tanke på olika parametrar:

  1. Ett arrangemang där bankkunden får ta ut mer än det kreditbelopp som står i det aktuella kontot kallas kassakredit. Den fasta summan av pengar som lånas för en viss period, mot säkerhet och antas återbetalas med intresse i framtiden kallas lånet.
  2. Även om kassakrediter är en kreditfacilitet som banken erbjuder sina kunder, är lånet det kapital som lånas av kunden från banken.
  3. Övertrassering är källa till kortfristig finansiering; som uppfyller bolagets rörelsekapitalbehov. Å andra sidan är lånet ett medel för långsiktig finansiering; som hjälper till att förvärva fasta tillgångar som mark, byggnad, möbler etc.
  4. Ränta på kassaflöde debiteras på det belopp som överklagats och inte på den fastställda gränsen, medan ränta på lånet debiteras på hela det påföljdbeloppet.
  5. Ränta på kassaflöde beräknas dagligen, tills det belopp som överkrävs återbetalas helt. Omvänt beräknas lånräntan varje månad, med tanke på det belopp som lånas och terminen.
  6. Återbetalning av kassakrediter kan göras genom inlåning på bankkontot. Däremot kan beloppet återbetalas beroende på vilken typ av lån, det vill säga om det är ett efterfråglån, måste summan betalas tillbaka på bankens begäran, men i fråga om tidslån är summan betalas i likvärdiga månatliga avbetalningar (EMI).
  7. För utnyttjande av kassakrediteringsfacilitet måste en person eller enhet ha ett löpande konto hos respektive bank. Tvärtom finns det inget sådant villkor för att vara en bankkontoinnehavare för att ta ett lån.

Slutsats

I en nötskal är överkredit en möjlighet som tillåter en individ att fortsätta att dra tillbaka summan från sitt nuvarande konto, även om det tillgängliga saldot är noll. På baksidan är lånet lånet från banken mot säkerheter. Den räntesats som är införd på kassakrediterna är större än lånet.

Top