Rekommenderas, 2023

Redaktionen

Skillnad mellan medling och skiljedom

Skillnaden mellan medling och skiljeförfarande ligger i beskaffenheten av expertens bedömning. Medan beslutet fattat av skiljemannen är bindande för parterna, gör medlaren inte domen utan hjälper parterna att komma fram till ett avtal.

Tvistens uppträdande är mycket vanligt inom alla områden, inte bara i näringslivet, särskilt när frågan är relaterad till en åsikt är enastående överenskommelse mellan parterna sällsynt. Det finns olika alternativ för tvistlösning, som förlikning, medling, skiljeförfarande, domar, kollektivförhandlingar och så vidare. Av dessa är medling och skiljeförfarande två processer som är anställda i stället för tvister, för att lösa konflikter mellan parterna.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseMedlingArbitartion
MenandeMedling hänvisar till en process för att lösa tvister där en oberoende tredje part, hjälpa de berörda parterna att komma fram till lösningen, är behaglig för alla.Skiljeförfarande är ett ersättare för en offentlig rättegång utan att det behövs en domstol, där en oberoende tredje part analyserar hela situationen och fattar ett beslut som är bindande för parterna.
NaturSamarbeteadversarial
BearbetaInformellFormell
Expertens rollfacilitatorBedöma
Antal experterEttEn eller flera
Privat kommunikationMöte mellan de berörda parterna och rådet sker gemensamt och separat.Endast bevisförhör, inga privata möten med skiljemannen.
Kontroll över resultatetparternaMedlare
UtgångspunktenParternas behov, rättigheter och intresseFakta och bevis
ResultatKan eller kanske inte nås.Definitivt nått.
BeslutMäklaren övergår inte någon dom, men gör en lösning endast med parternas godkännande.Skiljedomarens beslut är slutgiltigt och bindande för parterna.
SlutsatsNär avtalet uppnås eller partierna är låsta.När beslutet överlämnas.

Definition av medling

Medling beskrivs som en tvistlösning, där parterna inte behöver gå till domstolen, för en lösning, snarare äger ett informellt möte rum där en neutral tredje part, det vill säga medlare, hjälper dem att nå fram till ett beslut, accepterat för båda partierna.

Varje deltagare sägs ha en aktiv roll i hörseln. Vidare är processen konfidentiell, där detaljerna i diskussionen inte avslöjas för någon annan person utanför hörseln.

Medlaren är oberoende, överlåter inte någon dom eller ger vägledning, men bygger konsensus mellan de berörda parterna genom kommunikations- och förhandlingsteknik. Han / hon spelar rollen som en facilitator, genom att uppmuntra samverkan mellan parterna.

Processen syftar till att nå fram till ett beslut, vilket är behagligt för båda parterna. Om medlingen inte leder till något avtal då kan parterna tillgripa skiljeförfarande eller tvister.

Definition av skiljeförfarande

Skiljedom innebär ett förfarande där en oberoende tredje part undersöker tvisten i detalj, listar berörda parter, erhåller relevant information och fattar sedan ett beslut som anses vara slutgiltigt och bindande för parterna. Det är ett formellt möte som börjar som ett krav och i slutändan är tvisten överlämnad till en eller en skiljedomstol, som gör domen efter att ha beaktat alla fakta och bevis som rör tvisten.

Processen är ungefär som ett domstolsrum Det är en privat rättegång där tvisten lösas utanför domstolen. Parterna ger vittnesmål, den tredje parten ser efter bevis och lägger ett beslut som binder båda parterna och är lagligt verkställbart.

Viktiga skillnader mellan medling och skiljedom

Skillnaden mellan medling och skiljeförfarande kan dras tydligt av följande skäl:

 1. En process för konfliktlösning där en oberoende tredje part, bistår de parter som är involverade i att anta beslut, är behagliga för alla, kallas förmedling. Skiljeförfarande är en privat rättegång, där en rationell tredje part analyserar tvisten, hör berörda parter, samlar fakta och vidarebefordrar beslut.
 2. Medling är samverkande, dvs där två parter arbetar tillsammans för att komma fram till ett beslut. Skiljedom är motsägelsefullt.
 3. Förmedlingsprocessen är lite informell medan skiljedom är en formell process, vilket är ungefär som ett domstolsförfarande.
 4. I medling spelar tredje part rollen som facilitator för att underlätta förhandlingar. Tvärtom spelar skiljemannen rollen som en domare för att fatta ett beslut.
 5. Det kan bara vara en medlare, i förmedlingen. I motsats till detta kan flera skiljemän eller skiljedomstol vara där i skiljeförfarande.
 6. Vid medling, tillsammans med de gemensamma mötena, hör medlarena båda parterna i det privata mötet. Skiljemannen är vid sidan om skiljedom neutral, och ingen sådan privat kommunikation sker. Domen bygger således på bevisförhör.
 7. De berörda parterna har fullständig kontroll över medlingsprocessen och resultatet. Till skillnad från skiljeförfarande, där skiljemännen har fullständig kontroll över processen och resultatet.
 8. Utfallet i medling bygger på parternas behov, rättigheter och intressen, medan skiljedomsbeslutet beror på fakta och bevis som presenterats före skiljemannen.
 9. Medling kan eller inte resultera i en lösning, men skiljedom finner definitivt en lösning på frågan.
 10. Medlaren övergår inte någon form av dom, utan gör bara avgörande med parternas godkännande. I motsats till skiljedom är beslutet som fattats av skiljemannen slutgiltigt och bindande för parterna.
 11. Förmedlingsprocessen avslutas när avtalet uppnås, eller partierna är oupplåsta. Skiljeförfarandet avslutas när beslutet överlämnas.

Slutsats

Båda processerna kan vara frivilliga eller obligatoriska. där tredje parten inte behöver utbildas. Att välja mellan de två alternativen är mycket förvirrande och tråkig uppgift eftersom båda har sina fördelar och nackdelar.

Medling säkerställer konfidentialitet men garanterar inte att resultatet uppnås. Däremot ger skiljedom ett garanterat resultat, men frågan om konfidentialitet står på spel och samtidigt är kostnaden för skiljedom större än medling. Så, innan du väljer någon av de två processerna, identifierar du först dina krav, lämplighet och beslutets värde. Först då kommer du att göra rätt val av process för tvisten.

Top