Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan import och export

Den viktigaste skillnaden mellan import och export är att importen är den handelsform som varor köps av ett inhemskt företag från andra länder för att sälja det på hemmamarknaden. Å andra sidan innebär export en handel där ett företag säljer varor till andra länder som tillverkas inom landet.

Handel hänvisar till den handelsgren som handlar om försäljning, överföring eller utbyte av produkter och tjänster för en penningvederlag. Det hjälper också att leverera varor till den ultimata konsumenten. Handel är av två typer intern handel och extern handel. Intern handel är när varor handlas inom landets geografiska gränser och inkluderar grossisthandel och detaljhandel.

Tvärtom sker extern handel när varor handlas olika länder i världen och inkluderar import, export och entreport.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseImporteraExportera
MenandeImport är när ett företag köper varor från ett annat land, med målet att sälja det på hemmamarknaden.Export är när ett företag tillhandahåller varor och tjänster till övriga länder för försäljning.
MålFör att möta efterfrågan på varor som inte är tillgängliga i hemlandet.För att öka marknadsandel eller global närvaro.
RepresenterarHög importnivå är en indikator på en stark inhemsk efterfrågan.Hög exportnivå är en indikator på handelsöverskott.

Definition av Import

Import avser en typ av utrikeshandel där varor eller tjänster förs in i hemlandet från ett främmande land för att sälja dem på hemmamarknaden. Följande förfarande följs för import av varorna:

 • Handelsförfrågan : Importförfarandet börjar med handelsförfrågan om hur många länder och företag som exporterar den produkt som krävs och så måste importföretaget få alla detaljer från handelsförteckningar, branschorganisationer etc. Efter att ha erhållit den information som krävs, meddelar importföretaget med de exporterande företagen att veta om sina priser och leveransvillkor.
 • Hämta importlicens : Vissa varor är föremål för importlicens medan andra inte är. Således är importören skyldig att ha kunskap om export-importpolitiken i praktiken för att veta om de varor som importören behöver erhålla importlicens eller inte. Om det är nödvändigt måste importören följa alla nödvändiga steg för att få det.
 • Upphandling av utländsk valuta : Importören är skyldig att erhålla utländsk valuta eftersom exportören är bosatt i ett främmande land, och han / hon kommer att kräva betalning för varorna i den valuta som förekommer i landet där han / hon är bosatt.
 • Placering av beställning : Importören lägger en order med exportören för att leverera produkterna. Importordern innehåller uppgifter om pris, kvalitet, kvantitet, färg, betyg etc. av de varor som ska skickas.
 • Erforderande kreditbrev : Vid överenskommelse om betalningsvillkoren mellan importören och exportören måste importbolaget erhålla kreditbrev från sin bank som visar trovärdigheten när det gäller förverkligandet av förpliktelsen.
 • Arrangera medel : Importören av varorna behöver arrangera finansiering innan de anländer till hamnen.
 • Mottagning av leveransråd : När varan är laddad på skeppet skickar exportören försändelsen som innehåller detaljerad information om varutransporter, såsom fakturanummer, fartygsnamn, fraktnummer, exporthamn, beskrivning av varorna skickas.
 • Retur av importdokument : Efter att varorna har skickats ut gör exportören vissa viktiga dokument enligt avtalsvillkoren och ger banken det, så att det vidarebefordras på det sätt som anges i kreditbrevet.
 • Ankomst av varor : Exportören skickar varorna, enligt avtalsvillkoren. Det ansvariga fartyget informerar den befälhavare som är ansvarig vid kajen om att produkterna är anlända i landet och ger ett dokument, nämligen import allmänna manifest.
 • Tullklarering och frisläppande : När varorna når Indien, är de föremål för tullklarering, vilket är en stor process, där ett antal juridiska formaliteter måste slutföras.

Definition av export

Export kan definieras som en handelsform där inhemska tillverkade varor sänds till utlandet på begäran av den utländska köparen. Processen som följs för export av varorna till ett annat land ges enligt följande:

 • Förfrågan och kvitto kvitto : Den potentiella köparen av varorna skickar en förfrågan till olika exporterande företag och begär offert som innehåller pris, kvantitet, kvalitet och villkor. Exportörerna skickar i sin tur proforma-faktura med uppgifter om storlek, vikt, kvalitet, färg, betyg, leverans, packningstyp, betalning etc.
 • Beställningskvitto : När köparen godkänner exportörens pris, kvantitet och villkoren ställer han / hon en order för att sända de varor som kallas som ett streck.
 • Bestämning av importörens kreditvärdighet : Efter att ha mottagit ordern frågar exportören om köparens trovärdighet (importör). Detta är för att säkerställa att det är chanserna att standardisera betalas av importören när de når destinationen. Och så krävs ett kreditkort av exportören från importören, för att veta trovärdigheten.
 • Erhållande av licens : Exportören måste uppfylla vissa juridiska formaliteter, eftersom varorna omfattas av tullagstiftning som kräver att exportörsorganisationen måste ha en exportlicens innan den går vidare.
 • Preshipment Finance : Efter att ha erhållit exportlicensen, närmar sig exportören banken eller finansinstitutet för att erhålla finansiering före leverans för att genomföra produktionsaktiviteter.
 • Produktion av varor : När exportören erhåller finansiering från banken, startar exportören sedan produktionen av varorna, enligt importörens krav.
 • Föreskriftskontroll : Det är obligatoriskt att inspektera varorna av den behöriga myndigheten för att säkerställa att endast goda kvalitetsprodukter exporteras från landet.
 • Uppfärdande av ursprungsintyg : Importörsländerna tillhandahåller tullmedgivanden eller andra undantag för exportvarornas varor och att utnyttja sådan förmån. Exportören är skyldig att skicka ursprungsintyg till importören. Det säkerställer att varorna faktiskt produceras i det landet.
 • Leveransutrymme reservation : Exportören kontaktar rederiet för att reservera fraktutrymme för varorna som ska skickas. För detta ändamål måste det exporterande företaget specificera arten och typen av de varor som ska exporteras, leveransdatum, hamnens destination etc.
 • Förpackning och vidarebefordran : Efter fullgörande av alla juridiska formaliteter och ansökan om fraktutrymme är varorna noggrant förpackade och sedan alla detaljer såsom bruttovikt och nettovikt, importörens namn och adress, ursprungsland och så vidare. Därefter tas alla nödvändiga åtgärder av det exporterande företaget för att överföra varorna till hamnen.
 • Försäkring av varor : Exportören försäkrar varorna med ett försäkringsbolag för att få skydd mot risken för förlust eller skada under transitering.
 • Tullklarering : Därefter bör varorna tullklareras innan de laddas på skeppet.
 • Erhållande mates kvitto : Fartygets kapten utfärdar ett kompisens kvitto till hamnens superintendent när varorna lastas ombord på skeppet.
 • Betalning av frakt : Kompisens kvitto överlämnas av agenturet Clearing and Forwarding (C & F) till rederiet som bestämmer frakten. Efter att ha mottagit det utfärdar bolaget konnossementet som fungerar som ett bevis på att fraktföretaget har fått varan för att ta den till destinationen.
 • Förberedelse av faktura : När varorna är skickade till destinationen är varornas faktura förberedd, vilken anger kvantiteten av varor och belopp som beror på importören.
 • Säkra betalning : Slutligen meddelar exportören importören om leveransen av varor. Därefter kräver importören vissa handlingar som en faktura, faktura, försäkringsbrev, kreditbrev, ursprungsintyg etc. vid ankomst och röjningstull.
  Det exporterande företaget skickar dessa dokument till det importerande företaget med bankiren och instruerar att leverera det endast när växeln accepteras.

Viktiga skillnader mellan import och export

Nedanstående punkter är väsentliga i fråga om skillnaden mellan import och export:

 1. Importera, som namnet antyder, är processen där varor av det främmande landet bringas till hemlandet för att sälja dem på hemmamarknaden. Omvänt innebär export att processen är att skicka varor från hemlandet till utlandet för försäljning.
 2. Huvudidén bakom att importera varorna från ett annat land är att uppfylla efterfrågan på en viss vara som inte är närvarande eller brist i hemmelandet. Å andra sidan är grundorsaken för att exportera varorna till ett annat land att öka den globala närvaron eller marknadstäckningen.
 3. Importera på hög nivå visar en robust inhemsk efterfrågan, vilket tyder på att ekonomin växer. Hög exportnivå representerar emellertid handelsöverskott, vilket är bra för ekonomins övergripande tillväxt.

Slutsats

I grund och botten finns det två sätt att importera / exportera varor och tjänster, där direkt export / import är en där företaget direkt kontaktar utländska köpare / leverantörer och fullgör alla juridiska formaliteter som gäller leverans och finansiering.

Vid indirekt export / import har företagen dock väldigt litet deltagande i verksamheten, men mellanhänder utför alla uppgifter och sålunda vid indirekt export har företaget ingen direkt samverkan med utomeuropeiska kunder vid export och leverantörer vid import .

Top