Rekommenderas, 2021

Redaktionen

Skillnad mellan hyra inköp och leasing

Numera, om du vill använda en tillgång, behöver du inte köpa den från säljaren. Det finns många erbjudanden där du kan använda tillgången bara genom att betala priset för att använda det, såsom hyra inköp och leasing. Den förstnämnda är en affärsöverenskommelse där köparen av tillgången betalar en liten summa i början och resten av priset i avdrag. Tvärtom är det sistnämnda avtal ett avtal mellan två parter där uthyraren köper tillgången och tillåter hyrestagaren att använda tillgången för betalning av månatliga hyror.

Både hyresköp och leasing är det kommersiella arrangemanget, där tillgången inte kräver att kunden äger tillgången för att använda den, men de är inte samma sak. De grundläggande skillnaderna mellan hyresköp och leasing diskuteras i den här artikeln, läs.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseHyra inköpLeasing
MenandeAvtalet där en part kan använda den andra partens tillgång till betalning av lika månatliga avbetalningar kallas hyra inköp.Leasing är ett avtal där en part köper tillgången och tillåter den andra parten att använda den genom att betala ersättning under en viss period kallas Leasing.
Rörlig redovisningsstandardIngen särskild redovisningsstandardAS-19
HandpenningNödvändigKrävs inte
avbetalningPrincip plus räntaKostnad för användning av tillgången
TillgångstypBil, lastbilar, lastbilar etc.Mark och byggnad, egendom.
ÄganderättÄgarandel av tillgången överförs till hyresköparen vid betalning av den sista delen.Överlåtelse av ägande beror på vilken typ av leasing.
Reparation och underhållAnsvar för hyresköpare.Beror på typen av leasing
HänsynInitial betalning plus avbetalning.Lease Rentals
VaraktighetKortsiktigtJämförelsevis långsiktig

Definition av hyra inköp

Hyresköp är ett avtal där hyreleverantören överför en tillgång till hyresköparen, mot ersättning. Vederlaget är i form av Hyreskillpris (HPP) som inkluderar kontantbetalning och avbetalningar. Hyreskillingen är normalt högre än artikelns kontantpris eftersom räntekostnader ingår i det priset. Avbetalningen betalas av hyresgästen med periodiska intervaller fram till en viss period. Avbetalningen är summa av finansiella kostnader, dvs ränta och kapitaltillskott dvs huvudstol.

Under Hyresköpstransaktionen överförs tillgången till tillgången endast till hyresgästen. Det finns emellertid ett villkor för överlåtelse av äganderätten, dvs. hyresköpare borde betala alla avdrag på grund av överförd tillgång. På grund av detta, om hyresköparen inte kan betala de utestående delarna, kan hyreleverantören återta tillgången utan att betala någon ersättning till hyresgästen.

Registreringen av bokföringstransaktioner i böcker av hyresleverantör och hyresköpare är annorlunda. Den metod som används av parterna är enligt följande:

 • I böckerna av hyresleverantören:
  • Räntesuspensionsmetod
  • Försäljningsmetod
 • I hyresköparens böcker:
  • Räntesuspensionsmetod
  • Kassaprismetod

Definition av Leasing

Ett kontrakt där en part (uthyrare) tillåter att tillgången används för en viss period till en annan part (leasetagare) i utbyte mot periodiska betalningar för en viss tid kallas Leasing. Redovisningsstandard - 19 behandlar leasingavtal som gäller för alla företag, med förbehåll för vissa undantag.

Med regelbundna mellanrum betalar hyresgästen en summa till hyresgästen som är känd som hyreshyror, som ersättning för att använda den tillgång som ägs av hyresgästen. Utöver detta erhåller hyresgästen också en terminal betalning som kallas garanterat restvärde (GRV). Sammanlagt av hyreskostnaden och garanterat restvärde kallas lägsta leasingbetalningar (MLP). Om hyresgästen mottar är beloppet mer än det garanterade restvärdet känt som oåterställt restvärde. Det finns två sätt att hyra tillgången, vilket är enligt följande:

 • Operationell leasing : Leasingavdraget som endast täcker en liten del av tillgångens nyttjandeperiod är Operation Lease. I denna typ av leasing finns ingen överföring av risker och belöningar.
 • Finansiell leasing : Ett leasingavtal för att finansiera användningen av tillgången för den maximala delen av sitt ekonomiska liv kallas finansiell leasing. All risk och belopp som är hänförlig till ägandet överförs till leasetagaren med överföringen av tillgången.

Viktiga skillnader mellan hyresköp och leasing

Skillnaden mellan hyresköp och leasingfinansiering diskuteras i punkterna nedan:

 1. Ett arrangemang för att finansiera användningen av tillgången, i vilken en part betalar ersättning till den andra parten i periodiska avdrag kallas hyrainköp. Leasing är en affärsöverenskommelse där en part köper tillgången och ger den andra parten möjlighet att använda den i motsats till hyresavtal.
 2. Leasing regleras av AS-19, medan det inte finns någon särskild redovisningsstandard för hyresköp.
 3. Nedbetalning är ett måste, i hyra-inköp men inte i leasing.
 4. Varaktigheten av leasing är längre än hyresköp.
 5. Leasing kan omfatta tillgångar som mark och byggnad, anläggning och maskiner etc. Omvänt är bilar, lastbilar, tempos, skåpbilar etc. de typer av tillgångar som säljs vid anskaffning av anlöp.
 6. Avbetalningen i hyresköp inkluderar huvudbeloppet och räntan. Till skillnad från Leasing, där leasetagaren måste betala kostnaden för att använda tillgången endast.
 7. Vid anskaffning av inköp överförs ägandet endast till hyresgästen om han betalar utestående utbetalningar. Däremot får leasetagaren i ett finansiellt leasingavtal möjlighet att köpa tillgången i slutet av terminen genom att betala nominellt belopp, men i operativt leasingavtal finns det inte något sådant alternativ tillgängligt för leasetagaren.

Slutsats

Vid anskaffning av hyror måste hyresgästen betala ett förskott tillsammans med periodvis avbetalning som ersättning, men vid leasing måste hyresgästen betala hyresavtal med angivna intervaller. Med detta artikelutdrag har du förhoppningsvis de nödvändiga skillnaderna mellan hyresköp och leasing.

Top