Rekommenderas, 2023

Redaktionen

Skillnad mellan kollektivförhandlingar och förhandlingar

Kollektiva förhandlingar kan förstås som en regleringsprocess, eftersom den formulerar eller reviderar villkoren för att arbetstagarens grupp och ledning kan samarbeta och arbeta tillsammans under en viss period. Det liknar inte förhandlingar, vilket innebär en process för att söka överenskommelse, genom en öppen utbyte av åsikter.

Industriella tvister är de tvister som uppstår på grund av oenighet mellan arbetsgivare och anställda om vissa frågor som rör anställning. När det finns ett intressekonflikt kan missnöje uppstå i någon av de berörda parterna som leder till protester, strejk, lockout, uppsägning av arbetstagare och så vidare. För att undvika sådana situationer kan parterna använda sig av tvistlösande tekniker som kollektivförhandlingar eller förhandlingar.

Läs en artikel i denna artikel, där vi har förklarat skillnaderna mellan kollektiva förhandlingar och förhandlingar.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseKollektiva förhandlingarFörhandling
MenandeKollektiva förhandlingar hänvisar till diskussionsprocessen, där företrädare för anställda och ledning bestämmer arbetstagarnas löner och förmåner.Förhandling är en process där två eller flera parter diskuterar specifika erbjudanden för att nå en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.
NaturKonkurrenskraftigKooperativ
RelationVinn-förlora förhållandetVinn-vinn-förhållande
Betonar påVem har rätt?Vad är rätt?

Definition av kollektivförhandlingar

Kollektiva förhandlingar, som namnet antyder, är en gruppåtgärd som innebär förhandlingar mellan arbetstagarrepresentant och ledning, i frågor som gäller anställning, för att komma fram till en överenskommelse. Kollektivavtalet är en förståelse på grund av de villkor som tjänsten ska genomföras på.

Kollektiva förhandlingar

Anställningsvillkoren omfattar saker som arbetsvillkor, arbetsplatsregler, arbetstider, löner, ersättningar, pensionsförmåner, övertidslön, löner med löne och så vidare.

Diskussionen sker mellan facklig ledare, som fungerar som representant för fackföreningen och arbetsgivarens företrädare. Det innehåller processen för förhandling, administration och tolkning av kollektivavtalet. Funktionerna för kollektiva förhandlingar är:

 • Formulera arbetsplatsens regler
 • Fastställa form av ersättning
 • Standardisering av ersättning
 • Fastställande av prioriteringar på varje sida
 • Omforma maskiner för förhandlingar.

Definition av förhandling

Förhandling avser en process som gör det möjligt för personer av olika intresse att komma fram till ett ömsesidigt acceptabelt avtal om en fråga, men samtidigt försöka öka den fördel som ska uppnås för sin intressegrupp. Det grundläggande målet med förhandling är att förena skillnaderna mellan arbetsgivare och anställda och föreslå sätt att uppfylla sina förväntningar.

Förhandlingsprocess

Förhandlingar är en vanlig teknik som antas av en vanlig människa, i det dagliga livet, som att förhandla om saker som högre lön, lösa en tvist med medarbetaren eller lösa affärskonflikter. Det finns fyra sätt att förhandla fram:

 • Förlorad orientering : Ett tillvägagångssätt som antagits av konkurrerande kommunikatörer, som bygger på lokalerna att endast en part når målet medan den andra förlorar.
 • Förlorad orientering : I detta tillvägagångssätt sker konflikten på ett sådant sätt att båda parter lider skador och känns som en förlorare.
 • Kompromiss : När parterna är överens om att lösa i bästa möjliga utfall, är det känt som kompromiss. I detta tillvägagångssätt tycker parterna att det är bättre att kompromissa än att bekämpa slaget.
 • Win-win-orientering : Sist men inte minst är en win-win-orientering, som är samverkande i naturen och uppfyller kraven för alla berörda parter.

Viktiga skillnader mellan kollektivförhandlingar och förhandlingar

Nedanstående punkter är väsentliga för skillnaden mellan kollektivförhandlingar och förhandlingar:

 1. Kollektiva förhandlingar är en process genom vilken arbetskoncernen präglar kontraktet med arbetsgivaren för att fastställa anställningsvillkor, såsom löner, arbetstid, hälsa och säkerhet. Omvänt är förhandlingar en process där människor i olika intressegrupper kommer ihop och når ett ömsesidigt acceptabelt resultat av ett problem samtidigt som de maximerar den förmån som ska erhållas för sin intressegrupp.
 2. Kollektiva förhandlingar är konkurrenskraftiga i den meningen att någon av parterna försöker göra den andra parten överens om deras villkor. Omvänt är förhandlingarna samarbetsvilliga, så att de försöker ta reda på det bästa möjliga resultatet för båda parterna.
 3. I kollektivförhandlingar är förhållandet mellan två parter ett vinstförlustförhållande, där en part vinner och den andra förlorar. Till skillnad från förhandlingar finns det en win-win-relation mellan berörda parter, där båda parter får något från diskussionen.
 4. Medan kollektiva förhandlingar försöker bevisa vem som har rätt, handlar det om att bevisa vad som är rätt.

Slutsats

I stort sett är den lagstiftningsprocess som arbetsgivaren och medarbetarna överens om arbetsvillkoren är kollektiva förhandlingar. Å andra sidan är förhandling en målorienterad process som syftar till att förena skillnaderna mellan ledning och fackförening genom att utforma sätt att lösa skillnaderna.

Top