Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan internrevision och extern revision

Revisionen hänvisar till en process för oberoende kontroll av en finansiell register över en organisation för att ge en uppfattning om bokslutet. Den kan grupperas i två kategorier, nämligen internrevision och extern revision. Internrevision är inte obligatorisk av naturen men kan genomföras för att se över organisationens operativa verksamhet. I denna typ av revision bestäms arbetsområdet av företagets ledning.

Tvärtom, Extern revision som är obligatorisk för varje separat juridisk enhet, där en tredje part tillförs organisationen för att utföra revisionsprocessen och ge sitt åsikt om bolagets finansiella rapporter. Här bestäms arbetsområdet enligt respektive stadga.

Revisionsprocessen för de två typerna av revisionen är nästan samma och det är därför som människor blir förvirrade mellan dessa två. Det finns emellertid en bra skillnad mellan internrevision och extern revision.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseInternrevisionExtern granskning
MenandeInternrevision avser en pågående revisionsfunktion som utförs inom en organisation av en separat internrevisionsavdelning.Extern revision är en revisionsfunktion som utförs av den oberoende organ som inte ingår i organisationen.
MålAtt granska rutinaktiviteterna och ge förslag på förbättringen.Att analysera och verifiera bolagets finansiella rapportering.
Utförs avanställdaTredje part
Revisorn utses avFörvaltningmedlemmar
Användare av rapportenFörvaltningIntressenter
ÅsiktYttrandet ges om effektiviteten av organisationens operativa verksamhet.Yttrandet ges om sanningen och rättvisan i bolagets finansiella rapportering.
OmfattningBeslutas av företagets ledning.Beslutad enligt stadgan.
SkyldighetNej, det är frivilligtJa, enligt Indian Companies Act, 1956.
PeriodKontinuerlig processEn gång om året
checkarOperativ effektivitetNoggrannhet och giltighet av bokslutet

Definition av internrevision

Med internrevision menar vi att en opartisk och systematisk bedömningsfunktion, utförd inom affärsorganisationen, med syftet att granska verksamheten i dagsläget och tillhandahålla nödvändiga förslag till förbättring.

Internrevision utför ett brett spektrum av aktiviteter som:

 • Utvärdering av bokförings- och internkontrollsystemet.
 • Granska de rutinmässiga operativa aktiviteterna.
 • Fysisk verifiering av lager med jämna mellanrum.
 • Analysera organisationens ekonomiska och icke-finansiella information.
 • Detektion av bedrägerier och fel.

Huvudsyftet med internrevisionen är att öka värdet av en organisations verksamhet och att övervaka enhetens interna kontroll, internkontroll och riskhanteringssystem. En internrevision genomförs av de interna revisorer som är anställda i organisationen. Det är en separat avdelning inom organisationen där en kontinuerlig revision utförs under hela året.

Definition av extern revision

Den periodiska, systematiska och oberoende granskningen av företagets finansiella rapporter för tredje part för specifika ändamål, enligt vad som krävs enligt stadgan, kallas extern revision. Huvudsyftet med extern revision att offentligt uttrycka en åsikt om:

 • Sannolikheten och rättvisan i bolagets finansiella rapportering
 • Redovisningsprotokollet är fullständigt i alla avseenden och upprättat enligt de policies som skisseras av GAAP (Generellt Accepterade Redovisningsprinciper) eller ej.
 • Samtliga väsentliga fakta redovisas i årsredovisningen.

För att utföra en extern revision utses revisorn av bolagets medlemmar. Han borde vara oberoende, dvs han borde inte vara ansluten till organisationen på något sätt så att han kan arbeta på ett opartiskt sätt utan någon påverkan. Revisorn har rätt att få tillgång till bokföringsbokföring för att erhålla nödvändig information och ge sitt yttrande till ledamöterna genom revisionsberättelsen. Rapporten är av två slag:

 • omodifierad
 • Ändrad
  • Kvalificerad
  • Ogynnsam
  • varning

Om rapporten ändras måste revisoren ge skäl till detsamma.

Viktiga skillnader mellan internrevision och extern revision

Följande är de stora skillnaderna mellan internrevision och extern revision:

 1. Internrevision är en konstant revisionsverksamhet som utförs av organisationens interna revisionsavdelning. Extern revision är en granskning och utvärdering av ett oberoende organ, av en företags årsredovisning för att ge en uppfattning om det.
 2. Internrevision är diskretionär, men extern revision är obligatorisk.
 3. Internrevisionsrapporten skickas till ledningen. Den externa revisionsrapporten överlämnas emellertid till intressenterna som aktieägare, förlagsinnehavare, fordringsägare, leverantörer, myndigheter etc.
 4. Internrevision är en kontinuerlig process medan den externa revisionen genomförs på årsbasis.
 5. Syftet med internrevision är att granska verksamhetens rutinverksamhet och ge förslag till förbättringar. Omvänt syftar Extern revision till att analysera och verifiera riktigheten och tillförlitligheten i bokslutet.
 6. Internrevision ger en åsikt om effektiviteten av organisationens operativa aktiviteter. Å andra sidan ger extern revision en rättvisande bild av finansieringsöversikten.
 7. Räckvidden för internrevision bestäms av de ansvariga för styrning (TCWG). I motsats till extern revision, vars omfattning bestäms av lag.
 8. Internrevisorer är anställda i organisationen som de utses av ledningen själv, medan externa revisorer inte är anställda, de utsetts av företagets ledamöter.

Slutsats

Internrevision och extern revision motsätter sig inte varandra. I stället kompletterar de varandra. Extern revisor kan använda internrevisorns arbete om han anser det lämpligt, men det minskar inte den externa revisorns ansvar. Internrevision fungerar som en kontroll över verksamheten i verksamheten och hjälper till med att ge råd om olika frågor för att få operativ effektivitet.

Å andra sidan är extern revision helt oberoende där en tredje part tillförs organisationen för att genomföra förfarandet. Den kontrollerar noggrannheten och giltigheten av organisationens årsredovisning.

Top