Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan kassaflödesanalys och periodiserad redovisning

I alla affärer registreras och erkänns endast sådana transaktioner som är relaterade till pengar. Det finns två bokföringssystem, baserat på vilka transaktionerna redovisas, nämligen kontosystem för redovisning och periodiseringssystem. Den grundläggande skillnaden mellan de två metoderna för bokföring av ett företag är i tidpunkten, det vill säga i kassaflödesbokföring, inspelningen sker när det finns inflöde eller utflöde av pengar. Å andra sidan redovisar intäkter och kostnader omedelbart när det uppkommer i periodiserad redovisning .

I kontanter redovisningssystem görs bokföringsposter när kontanter tas emot eller betalas, medan vid periodiserad redovisning redovisas transaktionerna när och när beloppet förfaller. Här har vi i denna artikel sammanställt skillnaden mellan kassaflödesanalys och periodiserad redovisning, läs en läsning.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseKontanträkningPeriodiserad redovisning
MenandeDen redovisningsmetod där intäkterna eller kostnaderna redovisas endast när det föreligger faktiskt inflöde eller utflöde av kontanter.Den redovisningsmetod där intäkterna eller kostnaderna redovisas på grundval av marknadsandelar.
NaturEnkelKomplex
MetodEj redovisad metod enligt bolagsakt.Redovisad metod enligt bolagslagen.
ResultaträkningResultaträkningen visar lägre resultat.Resultaträkningen visar en relativt högre inkomst.
Tillämplighet av matchande konceptNejJa
Redovisning av intäkterKontanter tas emotIntäkterna är intjänade
Anteckning av kostnaderKontanter betalasKostnad uppkommer
NoggrannhetLågJämförelsevis hög

Definition av kontanträkning

Grunderna för redovisning där intäkter och kostnader redovisas endast när det föreligger faktiskt kvitto eller utbetalning av kontanter sker. I denna metod, där intäkter eller kostnader redovisas när inflödet eller utflödet av pengar finns i verkligheten.

Metoden används mestadels av enskilda handlare, entreprenörer och andra yrkesverksamma som känner igen sin inkomst när det finns ett inflöde av kontanter och rapporteringskostnader när pengar går ut ur företaget.

Vidare kräver kontanta bokföring inte hög kunskap i bokföring, en person med liten kunskap om bokföring kan också behålla register enligt detta system. En av de stora fördelarna med kontanter redovisas i skatt, dvs kostnader och avdrag är tillåtna enkelt. Metoden rekommenderas dock inte enligt GAAP (Generellt godkända redovisningsprinciper) och IFRS (International Financial Reporting Framework) på grund av ett antal nackdelar som:

 • Det sammanfaller inte med matchande koncept.
 • Tidsläcker vid förekomsten av en transaktion och dess erkännande.
 • Brist i noggrannhet.

Definition av periodiserad redovisning

Upplupningsredovisning är basen för nuvarande redovisning. Det är också känt som det merkantila systemet för redovisning där transaktionerna är erkända när och när de äger rum. Enligt denna metod redovisas intäkterna när den upptas och kostnaderna redovisas när de uppkommer.

Enligt matchande koncept matchas kostnaderna för en viss redovisningsperiod med sina intäkter. Periodiseringsgrunden för redovisning uppfyller detta kriterium. Därför betraktas det som ett effektivt verktyg för registrering av kvitton och betalningar. Även om vissa poster är nödvändiga för att justeras i slutet av räkenskapsåret som:

 • Oförtjänad inkomst
 • Upplupna intäkter
 • Förbetalda utgifter
 • Utestående kostnader

Denna metod föredras av de flesta enheterna, eftersom systemet inte bara informerar om tidigare transaktioner avseende intäkter och kostnader, men förutspår också de kontantinkomster och utbetalningar som förväntas uppstå i framtiden. Utöver detta är en av de största nackdelarna med periodiserad redovisning att bolaget måste betala skatt på den inkomst som ännu inte erhållits.

Viktiga skillnader mellan kassaflödesanalys och periodiserad redovisning

Följande är de stora skillnaderna mellan kassaflödesanalys och periodiseringsräkning:

 1. Den redovisningssystem där intäkterna eller kostnaderna redovisas när en omräkning av ersättning faktiskt görs är känd som Kontanträkning. Periodiseringsredovisning, där intäkter eller kostnader redovisas när det uppstår.
 2. Kontanträkning är enkelt jämfört med periodiserad redovisning.
 3. Kassaflödesbaserad redovisning är inte en redovisad metod enligt bolagsakt, medan periodiseringsprinciper är en redovisad metod.
 4. I kassa redovisar resultaträkningen en lägre inkomst, medan resultaträkningen i periodiseringsprincipen visar en relativt högre inkomst.
 5. Kontanträkning är inte i linje med matchningsbegreppet, medan konceptet helt och hållet gäller i periodiseringsräkning.
 6. Basen för kontanträkning är faktiskt kvitto och betalning av kontanter. Å andra sidan redovisas redovisningsprincipen när intäkter eller kostnader uppstår.
 7. Graden av noggrannhet är mer i periodiserad redovisning, vilket är mycket mindre i kontanter bokföring.
 8. Cash Accounting är lämplig för ensamägare eller entreprenörer. Omvänt bör stora företag föredra periodiseringsredovisning.

Slutsats

Klyftan i förekomsten och redovisningen av intäkter och kostnader är den största skillnaden mellan kassaflödesanalys och periodiseringsräkning. Den förstnämnda används generellt av en näringsidkare, ideella organisationer och myndigheter etc. medan den senare föredras av de stora företagen eftersom transaktionerna sker snabbt. Nästa skillnad är att de organisationer där bokföringen hålls på kontobaserad redovisning är skatteförmåner, men i periodiseringssystemet måste företaget betala skatt på den inkomst som fortfarande inte samlas in.

Top