Rekommenderas, 2022

Redaktionen

Skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärde

Bokfört värde på en tillgång anger sitt redovisningsvärde, vilket är inget annat än den historiska kostnaden med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Marknadsvärdet på en tillgång representerar det faktiska marknadspriset på tillgången som handlas på marknaden. Det kan också förstås som företagets faktiska värde för andra företag på marknaden.

Bokfört värde, som namnet antyder, är värdet av det kommersiella instrumentet eller tillgången, som anges i företagets finansiella böcker. Å andra sidan definieras marknadsvärde som det belopp på vilket något kan köpas eller säljas på en given marknad.

Människor tycker det är lite svårt att identifiera, vilket kommer att bli det bästa för en investerare att överväga innan han investerar sina pengar i företaget. Dessa två värden kan variera, eller de kan vara samma men framförallt måste du veta att skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde kommer att visa dig vinsten eller förlusten. Omvänt, om värdena stämmer då skulle det inte finnas någon vinst utan förlust.

Jämförelsediagram

Grunder för jämförelseBokfört värdeMarknadspris
MenandeBokfört värde betyder det värde som registrerats i företagets böcker för alla tillgångar.Marknadsvärde är det maximala priset vid vilket en tillgång eller säkerhet kan säljas på marknaden.
Vad är det?Det är det faktiska värdet för tillgången eller företaget.Det är det högsta uppskattade värdet av tillgången eller företaget.
reflekterarFöretagets eget kapitalNuvarande marknadspris
Frekvensen av fluktuationerSällsynt, dvs vid periodiskt intervallFrekvent
BeräkningsgrundMateriella tillgångar närvarande hos bolaget.Materiella och immateriella tillgångar, som bolaget innehar.
Lätt tillgängligJaNej

Definition av bokvärde

Bokfört värde, för tillgångar, är det värde som redovisas i bolagets balansräkning. I enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper ska tillgången redovisas till deras historiska kostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

När det gäller ett företag representerar bokfört värde dess nettovärde. Den kan beräknas genom att minska de totala skulderna och immateriella tillgångarna från de totala tillgångarna. Det är det belopp som kommer att förbli hos företaget om det blir likviderat omedelbart. Ett sådant belopp förväntas fördelas mellan de många aktieägarna.

Definition av marknadsvärde

Marknadsvärde beskrivs som det maximala belopp som en köpare är redo att betala för en tillgång på en konkurrensutsatt marknad kallas marknadsvärde. Det är det värde som handeln med tillgången gör på marknaden.

Nu om vi pratar om ett företags marknadsvärde är det värdet av det offentliga företaget. Det är populärt kallat Market Capitalization. Marknadsvärde är det resultat som erhållits genom multiplicering av det totala antalet aktier med det aktuella marknadspriset per aktie. Det är ett visst belopp, men grunden är inte bestämd, det vill säga det aktuella marknadspriset på en aktie bestäms på grundval av vilka bolagets affärer äger rum.

Det finns slutantal faktorer som kan påverka marknadsvärdet för ett företag som lönsamhet, prestanda, likviditet eller till och med en enkel nyhet kan öka eller minska sitt marknadsvärde.

Viktiga skillnader mellan bokfört värde och marknadsvärde

De stora skillnaderna mellan bokfört värde och marknadsvärde anges nedan:

 1. Värdet på tillgångar eller värdepapper som anges av företagets böcker kallas bokfört värde. Marknadsvärde är det aktuella värdet av företaget eller någon tillgång på marknaden där den kan säljas.
 2. Bokfört värde är den faktiska värdet av en tillgång i företaget medan Marknadsvärdet bara är ett prognostiserat värde av företagets eller tillgångens värde på marknaden.
 3. Bokfört värde motsvarar värdet på företagets eget kapital. Omvänt visar marknadsvärdet nuvarande marknadsvärde för företaget eller någon tillgång.
 4. Bokfört värde ändras årligen, men marknadsvärde ändras varje nästa ögonblick.
 5. Vid beräkning av bokfört värde beaktas endast materiella tillgångar, men marknadsvärdet avser såväl materiella som immateriella tillgångar.
 6. Bokfört värde är alltid tillgängligt, men prognosen av marknadsvärdet på nuvarande marknadspris på en enskild aktie är inte tillgängligt.
 7. När bokfört värde är större än marknadsvärdet finns vinst, men om bokfört värde är lägre än marknadsvärdet är det en förlust. Men om dessa två värden sammanfaller, finns det en situation utan vinst utan förlust för företaget.

Meriter av bokfört värde

 • Det är lätt att beräkna eftersom informationen finns i bolagets balansräkning.
 • Informationen kommer att vara till nytta för investerarna, för att bestämma om man ska köpa aktierna eller inte.
 • Den visar den faktiska kostnaden eller utflödet eller anskaffningsvärdet för tillgången.
 • Det svänger inte lätt om inte bolagets kapitalstruktur ändras.

Meriter av marknadsvärde

 • Enligt ekonomekonomen visar marknadsvärdet en tydlig bild av det inneboende värdet.
 • Den är lämplig för nya projekt som kräver kapitalinflöde.
 • Det återspeglar nuvarande marknadstrender.

Slutsats

Balansräkningar redovisas i bokfört värde enligt generellt godkända redovisningsprinciper (GAAP). Å andra sidan, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), redovisas tillgångarna i balansräkningen till verkligt värde. IFRS förväntas snart antas av alla länder. Efter antagandet av IFRS kommer skillnaden mellan de två värdena att minskas.

Top